Izrada projektne dokumentacije i provedba projekata

Kvalitetna provedba projekta ključna je pri korištenju bespovratnih sredstava iz fondova EU-a

Prijavitelji projekata koji žele koristiti bespovratna sredstva EU-a moraju računati da procedura dobivanja bespovratnih sredstava može biti dugotrajna, a dobivanje sredstava, uz predujam do maksimalno 30% ili 40% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova, u pravilu je retroaktivno (refund tj. povrat sredstava), tek nakon što korisnik bespovratnih sredstava podnese tzv. ZNS odnosno Zahtjev za nadoknadom sredstava (međuzahtjev i/ili završni zahtjev) te je isti bude odobren od strane nadležnog tijela.

Bespovratna sredstva u pravilu se dodjeljuju tek po odobrenju priloženih dokaza o pravilnom korištenju i upravljanju troškovima u sklopu ZNSa.


Usluge pripreme i izrade Projektne dokumentacije za Vas:

  • savjetovanje na području pisanja prijava za javne natječaje Europske unije (bespovratna sredstva)
  • priprema cjelokupne prijavne dokumentacije kod prijava na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava (EU fondovi, nacionalni izvori, međunarodni natječaji)
  • izrada studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi
  • priprema i izrada strateških planova razvoja
  • izrada poslovnih planova
  • pronalazak izvora financiranja projekata i poslovanja (venture capital, Poslovni anđeli, krediti HBOR-a i komercijalnih banaka,…)
  • priprema cjelokupne dokumentacije zahtjeva za garanciju HAMAG Investa, HBOR-a te komercijalnih banaka

te

  • edukacija iz područja razvoja poduzetništva te EU fondova


i

  • savjetovanje iz područja marketinga i brendinga uključujući usluge iz područja grafičkog i web dizajna.

 


Provedba projekata

Svrha praćenja provedbe projekata:
- osiguranje nadgledanja projekta s tehničkog i administrativnog gledišta
- osiguranje provedbe ugovora (uključujući Ugovor o darovnici) na ispravan način i u skladu s rokovima
- osiguranje pravovremenog otkrivanja odstupanja u izvedbi ugovora
- primjena mjera za ublažavanje ili otklanjanje odstupanja ili drugih nedostataka u ugovoru.

Aktivnosti praćenja uključuju:
- odobrenje izvješća koje sastavljaju ugovorne strane
- obilazak projekta
- praćenje aktivnosti u odnosu na plan rada koji je odobren u početnoj fazi projekta
- praćenje troškova u odnosu na proračun odobren u ugovoru
- kontakte sa svim stranama uključenim u provedbu projekta
- rješavanje i praćenje problema
- pripreme izvješća i odluka/preporuka koje iz njih proizlaze (npr. zahtjevi za dopunama ugovora i sl.)
- izmjene ugovora (ukoliko je to potrebno).

Za praćenje provedbe ugovora odgovorni su stručnjaci za nabavu koji vode pojedini ugovor. Nakon početka izvršavanja ugovora, stručnjak za nabavu priprema plan aktivnosti vezanih uz praćenje provedbe.


Provedba i upravljanje projektom financiranim iz EU
Provedba i upravljanje projektom financiranim iz EU obuhvaća planiranje aktivnosti projekta, upravljanje ljudskim resursima, upoznavanje s dijelovima Ugovora o darovnici ili "grant" ugovora i ugovornim pravima i obvezama korisnika, izvještavanje o projektu, te upravljanje proračunom projekta.


 
Važno je na vrijeme razmisliti o mogućim problemima koji se mogu pojaviti u provedbi projekta uključujući i postupke provođenja javne nabave u sklopu provedbe projekta.


PRVI KORAK stoji Vam na raspolaganju za sljedeće usluge savjetovanja u provedbi:


vođenje projekta i komunikacija te planiranje provedbe uključujući određivanje ključnih točaka (milestones), planiranje upravljanja rizicima, upravljanje projektnim timom, integrirani pristup provedbe, financijsko upravljanje i planiranje novčanog tijeka, administrativno vođenje projektne dokumentacije te savjetovanje tijekom provedbe.

Dosadašnja iskustva pokazuju da radi lošeg planiranja i nepoštivanja procedura velika većina korisnika sredstava ne uspijeva iskoristiti 100% predviđenih sredstava, a često se događa da korisnici moraju vratiti dodijeljena grant sredstva ukoliko ne ostvare planirane ciljeve (predviđene projektnom prijavom).


S obzirom da tim PRVOG KORAKA posjeduje iskustvo u provedbi više od 20 projekata iz različitih EU fondova, možemo Vam ponuditi profesionalno i kvalitetno vođenje projekata uz transfer znanja i osposobljavanje Vaših zaposlenika kako bi ubuduće bili u mogućnosti samostalno provoditi projekte financiranja iz EU fondova.